بازگشت به صفحه ی اصلی وبسایت

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات طراحی وب سایت به شرح زیر می باشد. کارگزاران و شرکت وطن وب دیزاین موظف به رعایت این موارد می باشند.

 ماده ۷: خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی به مدت یک سال شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله ۳  قرارداد، مندرج در بنده ۳-۴ است که در سال های آتی با پرداخت ۱۰درصد مبلغ کل قرارداد، به مدت یک سال شمسی قابل تمدید می باشد.

۷-۱: خدمات پشتیبانی شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح  موارد مندرج در ماده ۱ همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش های مختلف وب سایت  است.

۷-۱-۱: آموزش اولیه  نحوه مدیریت سایت طی یک جلسه برای نماینده کارفرما به صورت رایگان برگزار می گردد. بدیهی است در صورت تغییر نماینده کارفرما و نیاز به جلسه آموزشی مجدد نحوه مدیریت سایت، کارفرما می بایست هزینه مشخص شده از طرف پیمانکار را بپردازد.

۷-۱-۲: در صورت درخواست تغییرات از سوی کارفرما پس از تأیید طرح ها در هر یک از مراحل مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴۴ ، کارفرما می بایست هزینه انجام تغییرات که  توسط پیمانکار تعیین می گردد را از قبل بپردازد.

۷-۲: در صورت عدم واریز هزینه خدمات پشتیبانی سالانه، وظیفه پشتیبانی و رفع اشکال از پیمانکار ساقط می گردد.

۷-۳: در صورت میزبانی تارنما از سوی پیمانکار و عدم دریافت هزینه خدمات پشتیبانی، پیمانکار می تواند خدمات میزبانی وب سایت کارفرما را قطع نماید.

ماده ۸: تعهدات طرفین

۸-۱: تعهدات پیمانکار

۸-۱-۱: کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی میگردد و پیمانکار موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.

۸-۱-۲: پیمانکار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.

۸-۱-۳: پیمانکار موظف به تأمین امنیت تارنما مطابق با استانداردهای موجود می باشد.

۸-۱-۴: پیمانکار متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.

۸-۱-۵: پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده،روزانه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید.

۸-۱-۶: در صورت تسویه مرحله ۳ مندرج در بند ۳-۴، پیمانکار می بایست طبق هماهنگی با نماینده کارفرما، نحوه مدیریت طرح نهایی را آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهد.

۸-۱-۶-۱: در صورت نیاز به جلسه آموزشی، مدت زمان لازم برای برگزاری جلسه آموزشی  محدود نبوده و منوط به ارائه گواهی دریافت آموزش صحیح به همراه درج تعداد ساعت  از سوی کارفرما می باشد که این جلسه به صورت رایگان برگزار می شود.

۸-۱-۶-۲: در صورت درخواست جلسات آموزشی اضافی از طرف کارفرما پس از ارائه گواهی دریافت آموزش صحیح، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار را بپردازد.

۸-۲: تعهدات کارفرما

۸-۲-۱: پیمانکار حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید، مگر در صورتی که طرفین در این مورد به توافق برسند.

۸-۲-۱-۱: در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای  طرح  نماید، می بایست مبلغ ۳۰۰۰ هزار تومان به پیمانکار به عنوان عدم درج اسم پیمانکار در طرح را پرداخت نماید.

۸-۲-۲: چنانچه چند طرح اولیه توسط پیمانکار جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به پیمانکار بوده و هیچگونه حق مالکیتى نسبت به سایر طرح ها نخواهد داشت.

۸-۲-۳: پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت میگردد.

۸-۲-۴: پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.

۸-۲-۵: پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال نشانه هایی (دامنه) که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت رسمی پیمانکار ثبت شده اند را نخواهد داشت.

۸-۲-۶: در صورت ثبت نشانه(دامنه) وب سایت از طریق پیمانکار، کارفرما متعهد می شود که هزینه سالانه مربوط به تمدید نشانه (دامنه) را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار به وی پرداخت نماید.

۸-۲-۷: کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت، هزینه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار را پرداخت نماید.

۸-۲-۸: کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند نشانه( دامنه) ، تصاویر، کاتالوگ و …. آن ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار پیمانکار قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، پیمانکار می تواند طرح اولیه  مندرج در بند ۲-۴ را ارائه ندهد و هزینه این مرحله را همراه با هزینه مرحله ۳ مندرج در بند ۳-۴ را دریافت نماید.

۸-۲-۹: کارفرما متعهد می شود پس از تأیید طرح هر یک از مراحل ۲ و ۳ مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴۴، هرگونه درخواست تغییر که منجر به طراحی مجدد و یا تغییرات در بخشی از طرح شود، هزینه آن را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار و یا برآورد پیمانکار پرداخت نماید.

۸-۲-۱۰: در صورتی که نماینده کارفرما تغییر یابد، کارفرما می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار جهت  انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده ۹: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده ۱۰: فسخ قرارداد

قرار داد از نوع لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و یا توافق طرفین قابل فسخ می باشد.

ماده ۱۱: اقامت گاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات، مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲: فورس ماژور

در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.

بازگشت به صفحه ی اصلی وبسایت